Privacy Policy

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van Solut BVBA, hierna ook naar verwezen met ‘Solut’.

Deze privacyverklaring legt je in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom Solut je persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

2. Contactmogelijkheden

Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via email naar solut.bvba@gmail.com.

3. De gegevens die wij verzamelen

Welke soorten gegevens verzamelen wij?

Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van je interactie met Solut.

Wij gebruiken je gegevens in het kader van de voorstelling en uitvoering van onze HR-dienstverlening of loopbaanbegeleiding aan jou, jouw bedrijf of organisatie.

Solut hecht veel belang aan je privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die Solut aanbiedt. Enkele categorieën van persoonsgegevens die Solut verzamelt zijn:

 • In eerste instantie jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de correcte uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken: naam en voornaam, functie(titel), professioneel adres en professionele contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer en/of e-mailadres).
 • Nog andere gegevens zijn volledig optioneel en zijn er uitsluitend op gericht om een goede persoonlijke relatie met je te onderhouden (vb. datum van je verjaardag, je hobby’s, …). Als je ervoor kiest om dit soort persoonlijke gegevens met ons te delen, dan kunnen wij deze in onze database verwerken.
 • Identiteitsgegevens: Naam, voornaam, e-mail,… daar wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak
 • Contactgegevens: Opdat wij je kunnen bereiken wanneer nodig
 • Beroepsgegevens in kader van loopbaanbegeleiding
 • CV’s en profielbeschrijvingen van geschikte kandidaten om ze te kunnen voorstellen en eventuele sollicitatiegesprekken te organiseren
 • Je te kunnen contacteren voor referenties om het profiel en de geschiktheid van een kandidaat optimaal te kunnen beoordelen voor zover deze kandidaat daar toestemming voor gegeven heeft
 • Gegevens waarmee we je kunnen benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, evenementen, workshops en andere promoties/marketingacties die voor jou interessant kunnen zijn 
 • Alle gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wetgeving inzake een correcte verwerking van de loonadministratie, de administratie inzake personeelsverzekeringen en aansluitingen bij allerhande instanties zoals pensioenfondsen, kinderbijslagfondsen
 • Alle gegevens betreffende het functioneren en de begeleiding daarvan

Je doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Hoe verzamelen wij je gegevens?

Solut verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt.

Daarnaast kan Solut je gegevens ook verkrijgen via één van de coaches of consultants die voor Solut werken, indien je je gegevens eerst aan hen hebt meegedeeld. In kader van de door ons geleverde diensten zijn wij ook genoodzaakt je informatie met desbetreffende coaches te delen opdat we je optimaal kunnen begeleiden.

Verder verzamelt Solut ook alle gegevens die van rechtswege nodig zijn om een correcte loons- en personeelsadministratie te kunnen waarborgen.

Waarom wij je gegevens verzamelen en verwerken

Solut verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename, efficiënte en memorabele dienstverlening te kunnen bieden.

Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij je een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.

Daarnaast moeten wij je, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer.

Op welke basis wij je gegevens verzamelen en verwerken

In kader van onze dienstverlening hebben wij bepaalde informatie nodig, bijvoorbeeld inzake de loopbaancheques (wij zijn wettelijk verplicht enkele gegevens te verzamelen en verwerken).

In andere situaties waarbij wij je gegevens verzamelen en verwerken, doen wij dit in kader van wettelijke bepalingen, een overeenkomst tussen jou en ons of omdat je ons daartoe toestemming hebt gegeven.

4. Delen van je gegevens

Algemene principes inzake delen van gegevens

Solut deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor SOLUT om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

Jouw persoonsgegevens worden door Solut niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.

In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen je persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van de eerder vermelde doelstellingen, voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Solut of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Solut of van een derde partij) kan Solut bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken:

 • de verwezenlijking van de doelstellingen van onze zakelijke relatie zoals sociale secretariaten, verzekeringsmaatschappijen en andere instanties die ondermeer instaan voor de sociale en fiscale afhandeling van lonen en extra-legale voordelen.
 • interne dienstverlening (administratieve taken zoals verwerking van prestaties van personeelsleden, facturatie, klanten- en leveranciersboekhouding, debiteurenbeheer, …)
 • managementinformatie
 • interne audits
 • interne dienstverlening
 • screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme)
 • afspraken inzake sollicitatiegesprekken
 • afspraken in het kader van opstart en uitvoering van taken van nieuwe personeelsleden
 • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Solut (vb. IT-providers, cloud-providers, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, …)
 • het leveren van diensten aan Solut in het kader van tewerkstelling (vb. sociale secretariaten, externe medische preventiediensten, …)
 • het verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten, kwaliteitslabels en subsidies
 • audit van subsidiedossiers (vb. Europees Sociaal Fonds)
 • federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties
 • sociale zekerheidsinstanties
 • fiscale autoriteiten
 • aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis

Het is mogelijk dat Solut persoonsgegevens combineert of delen verwijdert om deze gegevens te anonimiseren of om met gemiddeldes te werken, opdat deze gegevens niet langer terug kunnen leiden naar één specifieke persoon. Het is belangrijk te weten dat hierbij alle mogelijke banden tussen de gegevens en jou verdwenen zijn.

Indien Solut gevraagd wordt om in kader van een juridische procedure persoonsgegevens vrij te geven, zal zij deze vraag positief beantwoorden, doch zal zij enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens aanleveren.

Wanneer onze leveranciers jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Solut, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

In kader van loopbaancheques dient Solut enkele persoonsgegevens te delen met de VDAB.

Solut maakt ook gebruik van de gebruikelijke IT dienstverleners (voor mail, gegevensopslag, IT configuraties…). Solut onderneemt maatregelen opdat deze ontvangers je recht op privacy respecteren.

Derde landen

Solut maakt geen persoonsgegevens noch andere informatie van jou over aan organisaties of personen in derde landen (landen en/of organisaties buiten de EER).

Gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden door het SOLUT steeds binnen de Europese Unie en meer specifiek binnen België bewaard en verwerkt.

5. Bewaren en beschermen van je gegevens

Hoe wij je gegevens bewaren

Solut bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals eerder beschreven onder en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Hoe wij je gegevens beschermen

Solut neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Solut en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat Solut alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan Solut de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

6. Je keuzes en rechten betreffende je persoonsgegevens

Je rechten betreffende je persoonsgegevens

Het is steeds je recht om Solut te vragen of Solut je persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je kan de volgende informatie opvragen:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren
 • de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties)
 • de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen

Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Afhankelijk van de moeilijkheid van uw aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we je wel binnen de maand na ontvangst van je aanvraag over deze verlenging. In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, …) zal je je rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan jouw aanvraag kunnen voldoen.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG. Bij de uitoefening van dit recht zal je moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG voor zover dit niet indruist tegen andere wetgeving of gerechtvaardigd belang van een van de betrokken partijen. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Bij de uitoefening van dit recht zal je moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

Bezwaar tegen het gebruik van jouw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van Randstad, kan je heel eenvoudig zelf uitoefenen. In elke e-mail die je in dit verband van ons krijgt, heb je steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat Solut op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheert waardoor je (potentieel) schade lijdt of heeft geleden.

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Solut enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met Solut. Ook Solut is zich hier van bewust en draagt privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Geen gebruik van automatische besluitvorming

Solut maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Solut).
 • de verwerking van je persoonsgegevens door Solut onrechtmatig zou zijn, maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
 • wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen, maar je deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering

7. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Solut kan te gepasten tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.